บริการของเรา

บริการถอดเทป ถอดไฟล์งานประชุมผู้ถือุห้น


….

โดยลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการให้บริการได้โดยคิดค่าบริการเป็นนาที และรอรับงานได้ภายใน 3 วัน หรือ 7 วัน หลังจากที่ได้รับข้อมูลแล้ว โดยลูกค้าส่งไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอในรูปแบบ CD หรือ DVD มายังสำนักงานทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

1. บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด  เลขที่ 88/60-61 เนอวานา พาร์ค ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา)

ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

2. Upload ข้อมูลในเว็ปไซต์ แล้วส่งลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดมาที่อีเมล์: info@inventech.co.th, agm@inventech.co.th

3. โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร: 02-538-1273-74,02-538-1481-82 Mobile: 097-057-8755

อีเมล์: info@inventech.co.th, agm@inventech.co.th

….

บริการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน


….

จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังและจดบันทึกสาระสำคัญสำหรับการจัดทำรายงานการประชุมให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ในการส่งมอบเทปบันทึกเสียงการประชุมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้กับที่ปรึกษากฎหมายเมื่อสิ้นสุดการประชุม และอำนวยความสะดวกให้กับที่ปรึกษากฎหมายในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยส่งมอบให้ตัวแทนของบริษัทจดทะเบียนภายในระยะสามวันหลังสิ้นสุดการประชุม โดยบริษัทจดทะเบียนต้องให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นภายในระยะเวลาสามวันหลังจากได้รับ หากไม่มีข้อเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติมให้ถือว่าร่างรายงานการประชุมนั้นเป็นฉบับสมบูรณ์ ในกรณีมีการแก้ไขปรับปรุงโดยบริษัทจดทะเบียน ที่ปรึกษากฎหมายจะสอบทานความถูกต้องตรงกันกับเทปบันทึกเสียง และทำความเห็นต่อบริษัทจดทะเบียนหากเห็นว่าไม่ได้มีการบันทึกที่ชัดเจนเพียงพอหรือขัดกับกฎหมาย ทั้งนี้ รายงานการประชุมที่ปรับปรุงโดยบริษัทจดทะเบียนถือว่าเป็นฉบับสมบูรณ์ ในกรณีที่ต้องมีการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ ที่ปรึกษากฎหมายจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลการใช้ภาษาที่มีประสบการณ์ คุณภาพ และผลงานเป็นที่ยอมรับเพื่อแปลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาห้าวันนับแต่ได้รับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาสามวันหลังจากได้รับ หากไม่มีข้อเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติมให้ถือว่าร่างรายงานการประชุมนั้นเป็นฉบับสมบูรณ์