[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”บริการของเรา” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” css=”.vc_custom_1498202064195{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/5″][vc_custom_heading text=”บริการระบบจัดประชุม” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” css=”.vc_custom_1498202072476{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fagm-service%2F||”][vc_custom_heading text=”บริการเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1498202081377{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #0a4467 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_staff%2F||”][vc_custom_heading text=”บริการจัดหาอุปกรณ์” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1498202088389{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_com%2F||”][vc_custom_heading text=”บริการออกแบบ และจัดพิมพ์” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1498202095783{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_ar%2F||”][vc_custom_heading text=”บริการถ่ายวีดีโอ” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1498202105163{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_vdo%2F||”][vc_custom_heading text=”บริการถอดเทป” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1498202112234{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_tape%2F||”][vc_custom_heading text=”บริการที่ปรึกษากฏหมาย” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1498202112234{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs-legal%2F||”][vc_custom_heading text=”บริการจัดหาพิธีกร MC” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1580097173636{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_mc%2F|||”][vc_custom_heading text=”บริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1580097186097{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_co%2F|||”][vc_custom_heading text=”บริการ Site Survey” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1580097197090{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_site%2F|||”][vc_custom_heading text=”บริการนำเสนอระบบ” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Ubuntu%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1580875852810{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #f26721 !important;border-radius: 10px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.agm-egm.com%2Fs_demo%2F|title:s_demo||”][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

จัดหาบุคลากรในการจัดประชุม


บริการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดประชุมที่มีประสบการณ์ในการให้บริการเกี่ยวกับงานประชุมผู้ถือหุ้นมาอย่างยาวนาน

บริการเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน :
ทำหน้าที่ลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบอำนาจ ทั้งในรูปแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก,ข และ ค ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กองทุนหรือ Custodian และออกใบลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เอกสารมีการลงคะแนนมาแล้ว เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการบันทึกคะแนนลงในบัตร เพื่อส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin Staff) บันทึกผลคะแนนลงในระบบต่อไป

บริการเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin Staff) :
Admin Staff เป็นผู้มีความสำคัญอย่างมากในการประชุม โดยมีหน้าที่ดังนี้

– ยืนยันรูปแบบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆในการประชุม รวมถึงการคิดผลคะแนน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแสดงผลหน้าจอต่างๆ
– ควบคุมดูแลการลงทะเบียน การตรวจสอบเอกสาร และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบอำนาจทั้งในรูปแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก,ข และ ค
– ควบคุมการจัดประชุม การประมวลผลองค์ประชุมเปิด การประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ
– การออกรายงานการประชุม และอธิบายรายงานการประชุม Admin Staff จะเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุม ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น เพื่อการกำกับกิจการที่ดี

บริการเจ้าหน้าที่เทคนิค (Technical Staff) :
ทำหนัาที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมรวมถึงทำหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขกรณีเกิดปัญหา เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น

บริการเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและเก็บบัตรลงคะแนน (Documentation Staff) :
ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ทางลูกค้ากำหนด และเมื่อเปิดประชุมแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารจะสามารถเข้าไปทำหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน โดยเก็บบัตรลงคะแนนตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริการพนักงานต้อนรับและอำนวยความสะดวก (Reception Staff) :
ทำหน้าที่บริการต้อนรับ ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]