บริการของเรา

จัดหาบุคลากรในการจัดประชุม


บริการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดประชุมที่มีประสบการณ์ในการให้บริการเกี่ยวกับงานประชุมผู้ถือหุ้นมาอย่างยาวนาน

บริการเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน :
ทำหน้าที่ลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบอำนาจ ทั้งในรูปแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก,ข และ ค ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กองทุนหรือ Custodian และออกใบลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เอกสารมีการลงคะแนนมาแล้ว เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการบันทึกคะแนนลงในบัตร เพื่อส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin Staff) บันทึกผลคะแนนลงในระบบต่อไป

บริการเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin Staff) :
Admin Staff เป็นผู้มีความสำคัญอย่างมากในการประชุม โดยมีหน้าที่ดังนี้

– ยืนยันรูปแบบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆในการประชุม รวมถึงการคิดผลคะแนน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแสดงผลหน้าจอต่างๆ
– ควบคุมดูแลการลงทะเบียน การตรวจสอบเอกสาร และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบอำนาจทั้งในรูปแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก,ข และ ค
– ควบคุมการจัดประชุม การประมวลผลองค์ประชุมเปิด การประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ
– การออกรายงานการประชุม และอธิบายรายงานการประชุม Admin Staff จะเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุม ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น เพื่อการกำกับกิจการที่ดี

บริการเจ้าหน้าที่เทคนิค (Technical Staff) :
ทำหนัาที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมรวมถึงทำหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขกรณีเกิดปัญหา เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น

บริการเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและเก็บบัตรลงคะแนน (Documentation Staff) :
ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ทางลูกค้ากำหนด และเมื่อเปิดประชุมแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารจะสามารถเข้าไปทำหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน โดยเก็บบัตรลงคะแนนตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริการพนักงานต้อนรับและอำนวยความสะดวก (Reception Staff) :
ทำหน้าที่บริการต้อนรับ ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม