บริการของเรา

บริการที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุม

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอย่างน้อยสองคนเพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตอบคำถามข้อกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริการตรวจสอบเอกสารการมอบอำนาจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน :

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อควบคุมการตรวจสอบเอกสารการมอบอำนาจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแต่ละบริษัทจดทะเบียน และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่นำส่งเงื่อนไขการตรวจรับเอกสารการมอบอำนาจและอำนวยความสะดวกให้กับที่ปรึกษากฎหมายในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อตัดสินใจในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเห็นควรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการตรวจรับเอกสารการมอบอำนาจ