ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 4 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2 13 มิถุนายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
3 24 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
4 2 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
5 7 ตุลาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
6 7 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564