ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 7 สิงหาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้ (IRIS208A) ครั้งที 1/2563
2 14 สิงหาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้ (IRIS20OA) ครั้งที 1/2563
3 14 สิงหาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้ (IRIS20DA) ครั้งที 1/2563
4 01 มิถุนายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้  (IRIS216A) ครั้งที 1/2564
5 01 มิถุนายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้  (IRIS219A) ครั้งที 1/2564
6 15 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้  (IRIS20DA) ครั้งที 1/2564
7 15 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้  (IRIS20OA) ครั้งที 1/2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × three =

Post comment