ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 23 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 27 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 29 พฤษภาคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
4 21 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559