ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 3 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
2 2 เมษายน 2557 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
3 4 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
4 3 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
5 1 เมษายน 2559 ุการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
6 4 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
7 3 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
8 9 สิงหาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
9 22 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
10 19 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
11 9 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564