ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 21 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 20 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 25 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 24 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 26 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 31 กรกฏาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561