ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 20 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 18 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 24 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 19 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 26 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563