ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 25 กรกฎาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 24 กรกฎาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 29 กรกฎาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 27 มกราคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
5 30 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
6 17 ธันวาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564