ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 28 มีนาคม 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
2 27 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 29 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 29 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 29 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 28 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 24 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563