ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 20 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 19 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 23 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 21 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 21 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 25 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 12 ธันวาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
8 23 มีนาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
9 22 มีนาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564