ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 25 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 27 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 18 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 8 สิงหาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
8 26 กันยายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
9 28 ตุลาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562
10 2 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
11 16 กรกฎาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
12 28 กันยายน 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563