ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 25 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 24 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 29 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 26 กันยายน 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
5 28 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
6 23 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
7 1 สิงหาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
8 26 สิงหาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
9 24 มีนาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563