ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 20 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 19 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 24 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 20 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 17 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 28 พฤษภาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
7 23 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564