ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 27 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 26 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 30 พฤศจิกายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
5 28 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 2 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 22 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563