ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 21 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 24 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3 24 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
4 19 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
5 15 ตุลาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
6 30 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
7 30 มีนาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564