ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 10 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 9 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 7 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 5 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 9 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 9 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 10 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563