ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 30 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 27 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 25 มกราคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 30 มกราคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 30 มกราคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 30 มกราคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563