ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2 27 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
3 5 สิงหาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =

Post comment