ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 25 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2 24 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3 13 พฤศจิกายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
4 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 22 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 26 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564