ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 19 ตุลาคม 2557  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 23 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561