ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 23 ธันวาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
2 28 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 8 =

Post comment