ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 26 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 26 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 31 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 4 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 11 ธันวาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
7 31 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563