ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 27 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 25 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 31 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
7 10 พฤษภาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564