ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 21 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 24 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 25 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 24 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 12 กรกฎาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2560
6 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
7 22 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
8 15 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563