ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 3 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2 20 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 19 =

Post comment