ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 11 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 23 ธันวาคม 2557 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
3 30 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
4 14 กรกฎาคม 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
5 6 ตุลาคม 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
6 24 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2560
7 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
8 15 พฤษภาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่)
9 18 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
10 19 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563