ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 27 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 5 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 16 ตุลาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
5 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562