ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 21 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2 20 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3 19 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
4 30 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
5 9 มกราคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563