ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 15 มกราคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
2 18 กันยายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 21 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 5 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 26 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563