ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 28 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 22 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 17 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
8 28 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564