ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 23 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 21 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 20 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 7 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 9 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 9 มกราคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
7 10 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
8 22 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
9 8 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564