ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 9 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
2 8 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 5 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
7 18 พฤศจิกายน 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
8 13 พฤษภาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
9 19 พฤษภาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564