ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 15 พฤศจิกายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
2 29 ธันวาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − three =

Post comment