ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 15 พฤศจิกายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
2 29 ธันวาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
3 10 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =

Post comment