ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 30 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 30 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 30 พฤศจิกายน 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
4 22 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
5 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
6 24 ธันวาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
7 13 มีนาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
8 17 พฤษภาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
9 7 กันยายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562
10 15 มีนาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563