ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 8 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2 2 กันยายน 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
3 21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 18 มกราคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
5 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 22 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 23 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563