ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 25 สิงหาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564
2 17 ธันวาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 1 =

Post comment