ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 10 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 8 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 12 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 11 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 19 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 7 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563