ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 24 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 12 ธันวาคม 2557 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
3 24 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
4 25 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
5 25 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
6 24 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
7 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
8 22 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
9 26 พฤศจิกายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564