ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 20 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 21 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561