ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 21 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 22 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 17 มิถุนายน 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
4 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 1 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563