ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 25 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 24 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 28 ตุลาคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
4 22 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
5 21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
6 ุ6 มิถุนายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
7 ุ20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
8 ุ12 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
9 ุ11 พฤษภาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
10 ุ15 มกราคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
11 ุ19 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564