ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 29 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 29 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 30 กันยายน 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
4 25 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
5 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
6 30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561