ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 29 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 23 ธันวาคม 2557 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
3 23 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
4 26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559