ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 29 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 26 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
7 18 มิถุนายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564