ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 3 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 2 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 5 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 5 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 5 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 11 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 11 มีนาคม 2563 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563
8 24 กรกฎาคม 2563 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563