ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 29 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 28 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 30 สิงหาคม 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
4 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 14 พฤศจิกายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
6 11 มกราคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
7 19 กันยายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562