ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 29 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 8 มกราคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2558
3 27 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
4 5 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ประจำปี 2559
5 5 กรกฎาคม 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2559
6 31 มกราคม 2560 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ประจำปี 2560
7 7 มีนาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2560
8 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
9 14 ธันวาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
10 24 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
11 28 มีนาคม 2562 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 / 2562
12 29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
13 6 พฤศจิกายน 2562 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2 / 2562