ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 24 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 8 มกราคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 1/2558
3 17 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
4 21 มีนาคม 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559
5 26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
6 29 มิถุนายน 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2/2559
7 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
8 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
9 23 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
10 9 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
11 22 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564